Thêm nội dung

CV (Hồ sơ xin việc)
Tạo cv xin việc bằng tiếng việt
resume
Build simple resume